Het voordeel van onze organisatie is de kleinschaligheid, flexibiliteit, en persoonlijke aandacht voor onze cliënten en zorgverleners.

Wie zijn wij?

Thuiszorg Matilda Nederland

Thuiszorg Matilda is een maatschappelijke zorgorganisatie, die flexibele zorg en ondersteuning levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarbij moet u denken aan huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en wijkverpleging.

ONZE KERNWAARDEN

Betrokken
Naast het schoon en leefbaar houden van uw woning bieden wij een luisterend oor en hebben wij oog voor uw algehele welzijn.

Behulpzaam
Uw wensen staan centraal in onze dienstverlening. Met een meedenkende houding proberen we samen met u tot de beste oplossing te komen.

Bekwaam
Thuiszorg Matilda draagt zorg voor opgeleid en betrouwbaar personeel. Bij ons staat niet alleen u, maar ook de medewerker centraal. Wij geloven dat dit zorgt voor een betere relatie tussen u en de medewerker.

Kwaliteit van Zorg en Dienstverlening

Bij Thuiszorg Matilda staan onze cliënten en medewerkers centraal, daarom werken wij voortdurend aan onze kwaliteitsverbetering. Door te voldoen aan diverse eisen en criteria van onderstaande instanties is Thuiszorg Matilda Nederland een gecertificeerde organisatie.

 • ISO-HKZ 2015 gecertificeerd.
 • WTZi-Toegelaten zorginstelling (van Ministerie van VWS)
 • S-BB gecertificeerde ‘Erkend Leerbedrijf”
 • Aangesloten bij SPOT-Branchevereniging voor: Thuiszorg en Woonzorg
 • Werken conform; CAO-Verpleging en Verzorging en Thuiszorg. (CAO-VVT)
 • Werken met i-Standaarden en aangesloten bij Vecozo. 
 • AGB-code + WZA-code voor het aanleveren van uren aan het CAK.

Raad van Commissarissen (RvC)

Sinds de oprichting is Thuiszorg Matilda Nederland BV een officieel erkende WTZi-zorginstelling. Om die reden dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan; de Raad van Commissarissen (hierna RvC).

De leden van de RvC zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met Thuiszorg Matilda. Alle leden hebben een brede achtergrond (bestuurlijk, juridisch of zorginhoudelijk) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. 

Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governancecode 2017.

De RvC houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, beleid en algemene gang van zaken. En staat het bestuur (RvB) met raad terzijde.

De RvC-leden van Thuiszorg Matilda zijn;
RvC- Voorzitter: Dhr. Jan Aerts
RvC- Vicevoorzitter: Dhr. Rien Suijkerbuijk
RvC- Secretaris: Dhr. Paul Klaver
RvC- Lid: Mw. Marian Frijters

Heeft u een vraag of een mededeling voor de Raad van Commissarissen, dan kunt u een mail sturen naar:

rvt-secretariaat@thuiszorg-matilda.com
 

Cliëntenraad (CR)

Als cliënt van Thuiszorg Matilda Nederland BV, kunt u meedenken en meepraten over het beleid van onze zorginstelling. Dit kan via de cliëntenraad.

De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. In de cliëntenraad kunnen cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten zitting nemen.

Voor een evenwichtige cliëntenraad is gekozen voor een 3 categoriën indeling. Denken aan cliënten die; huishoudelijke ondersteuning, begeleiding of wijkverpleging afnemen bij Thuiszorg Matilda

Heeft u een vraag, een mededeling of wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad, dan kunt u een mail sturen naar: 

clientenraad@thuiszorg-matilda.com 

Ondernemingsraad (OR)

Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. Een OR bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Dit komt met name tot uitdrukking in de volgende vier rechten:

 • Overlegrecht – het recht om overleg te voeren met de werkgever over aangelegenheden betreffende de onderneming.

 • Adviesrecht – voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, moet de ondernemer doormiddel van adviesaanvraag advies inwinnen bij de OR. Jouw advies word dus serieus meegewogen in de besluitvorming.

 • Instemmingsrecht – voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen zoals werktijdenregelingen en arbeidsomstandigheden.

 • Initiatiefrecht – zelf krijgt u ook de ruimte om voorstellen te doen over zaken die de onderneming betreffen.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon neemt binnen ons bedrijf problemen van medewerkers met betrekking tot ongewenst gedrag in behandeling. Dit is zover deze problemen onder haar taken en bevoegdheden vallen. Hierover zal zij ook gevraagd of ongevraagd advies geven aan ons. Hierbij moet u denken aan:

 • Seksuele intimidatie

 • Agressie en geweld

 • Pesten

 • Discriminatie

 • Een te hoge werkdruk

Geheimhouding
Als je slachtoffer bent geweest van ongewenst gedrag, of graag advies wilt op dat terrein, gaat onze vertrouwenspersoon een vertrouwensrelatie met u aan. Dat betekent dat alles wat je met diegene bespreekt geheim blijft. Naast dit zorgt ons vertrouwenspersoon ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens alleen tussen u en de vertrouwenspersoon blijven.